Deklaracja Dostępności

WSTĘP

Uczniowski Klub Sportowy „Czternastka”
oraz
Fundacja Wspierania Szachów w Ursusie

zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej uksczternastka.org.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-12-18
 • Data ostatniej istotniej aktualizacji: 2021-12-30

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• brak dostępnych wszystkich funkcji za pomocą klawiatury,
• część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
• brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
I METODY OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklarację sporządzono dnia: 2023-12-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez organy zarządzające UKS „Czternastka” i Fundacji Wspierania Szachów
w Ursusie.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Andrzej Kądziołka
email: szachy.ursus@gmail.com
tel.: 605 158 229

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO- SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/pl .

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedzibą UKS „Czternastka” oraz Fundacji Wspierania Szachów w Ursusie jest budynek Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14
im. Bohaterów Warszawy w Warszawie przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa główne wejścia znajdujące się od ulicy Sosnkowskiego, prowadzą do nich schody po lewej i po prawej stronie dziedzińca, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Przed budynkiem szkoły (zatoczka dla samochodów) jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.
 4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.